Yoshiko Kuga and Keiji Sada in ‚Ohayô‘ von Ozu (1959)