Melika Pazouki, Lily Farhadpour © Hamid Janipour

Kommentar verfassen